Neo Pentan

Thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ ta thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36.       B. 18.       C. 27.       D. 9.

Neo Pentan chọn trả lời