Neo Pentan

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit Y, thu được 3 mol glyxin, 1 mol valin và 1 mol alanin. Khi thủy phân không hoàn toàn Y thu được các đipeptit Ala-Gly, Gly-Val và 1 tripeptit Gly-Gly-Gly. Cấu tạo của Y là

A. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.         B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val.

C. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.         D. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời