Neo Pentan

Thủy phân hoàn toàn 17,6 gam một este đơn chức, mạch hở X cần 100ml dung dịch KOH 2M thu được 22,4 gam một muối. Tên gọi của X là

A. propyl fomat.       B. etyl axetat.

C. metyl propionat.       D. etyl fomat.

Neo Pentan chọn trả lời