01657351470

Cho 4,05 gam Al vào 500ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 575ml dung dịch NaOH 1M thu được x gam kết tủa. Tính giá trị của x biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn

01657351470 bỏ chọn trả lời