Neo Pentan

Este X mạch hở được tạo bởi một axit đơn chức và một ancol đơn chức. Đun nóng 15,91 gam X với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 39,96 gam Ag. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5.         B. HCOOCH2-CH=CH2.

C. HCOOCH=CH-CH3.         D. HCOOC3H7.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời