Phat2105

Hỗn hợp chất rắn X gồm Na2O, NH4Cl, KHCO3 và BaCl2 có cùng số mol. Hòa tan X vào nước dư. Viết các phương trình hóa học dạng ion rút gọn.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời