Huongg Giangg

M và R là các nguyên tố thuộc nhóm A, có thể tạo với hidro các hợp chất MH và RH. Gọi X và Y lần lượt là hidroxit ứng với hóa trị cao nhất của M và R. Trong Y, R chiếm 35,323% khối lượng. Để trung hòa 50g dung dịch X có nồng độ 16,8% cần dùng 150ml dung dịch Y nồng độ 1M. Xác định ngtố M và R

Huongg Giangg sửa câu hỏi