01657351470

Chỉ dùng thêm một thuốc thử hãy nhận biết các chất sau bằng phươg pháp hóa học viết các phương trình hóa học minh họa

a) có 3 lọ đựng các chất sau dạng bột Fe, Al2O3, Al

b) có 5 dung dịch riêng biệt sau Mg (NO3)2, FeSO4, AlCl3, NaCl, NaOH

c) có 4 dung dịch riêng biệt sau NaCl, BaCl2, H2SO4, Na2SO4

Neo Pentan đã chọn câu trả lời