01657351470

Cho 78,24 gam hỗn hợp CuO, Fe3O4, Al2O3 tác dụng hoàn toàn với axi HCl 14,6% vừa đủ. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa 158,54 gam hỗn hợp muối clorua. Tính khối lượng dung dịch axi đã dùng

01657351470 đã chọn câu trả lời