Neo Pentan

Trên hai đĩa cân thăng bằng có hai cốc. Cho vào cốc bên trái 12 gam Mg. Cho vào cốc bên phải 26,94 gam MgCO3 thì cân mất thăng bằng. Muốn cân trở lại thăng bằng thì phải thêm vào cốc đựng Mg bao nhiêu gam dung dịch HCl 14,6%?

A. 14,94.         B. 14,00.         C. 15,94.         D. 15,00.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời