Mục lục: Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức

Mỗi cuốn sách đều mang trong mình sứ mệnh riêng. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay cũng mang trong mình một sứ mệnh riêng của nó. Giúp bạn được bao nhiêu mang đến cho bạn những gì tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn sử dụng nó. Tôi chọn bạn để gửi gắm nó nghĩa là tôi tin tưởng bạn. Chúc bạn thành công. Tào Mạnh Đức Đó là lời giới thiệu của tác giả cuốn sách 36 ĐỀ THI HÓA HỌC 2017 – Thầy Tào Mạnh Đức gửi tới bạn đọc. Để giúp các bạn tiếp

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (36/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4B 5C 6A 7D 8C 9B 10B 11D 12B 13C 14D 15B 16A 17A 18D 19C 20C 21D 22A 23B 24C 25D 26D 27B 28A 29D 30B 31B 32A 33C 34B 35D 36C 37A 38D 39A 40B Câu 1. Oxit kim loại nào sau đây tan trong nước dư thu được dung dịch kiềm tan? A. Na2O.           B. Al2O3.           C. MgO.           D. CrO3. Câu 2. Cặp chất nào sau đây có khả năng tác dụng được với nhau?

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (35/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3C 4D 5B 6B 7C 8B 9B 10A 11C 12A 13D 14A 15A 16C 17B 18C 19D 20B 21A 22C 23D 24C 25C 26B 27A 28C 29C 30D 31A 32D 33A 34B 35B 36C 37B 38D 39B 40A Câu 1. Trong số các kim loại sau, kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất? A. Hg.           B. Cs.           C. Li.           D. Ca. Câu 2. Cho dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch Na2CrO4 thu được dung

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (34/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3D 4D 5A 6C 7A 8B 9A 10C 11D 12C 13C 14C 15A 16D 17C 18B 19B 20B 21B 22C 23B 24A 25D 26C 27A 28C 29A 30D 31A 32B 33C 34B 35C 36D 37C 38D 39B 40C Câu 1. Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t°) tạo ra cùng một sản phẩm? A. glucozơ và fructozơ.           B. triolein và tristearin. C. vinyl axetat và etyl acrylat.           D. amilozơ và xenlulozơ. Câu 2. Cặp tơ nào

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (33/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3C 4B 5A 6C 7C 8B 9A 10D 11C 12A 13B 14A 15A 16D 17C 18D 19A 20D 21B 22C 23A 24C 25A 26C 27D 28B 29A 30B 31B 32C 33B 34C 35D 36D 37A 38D 39A 40D Câu 1. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân? A. Zn.           B. Na.            C. Ca.            D. Al. Câu 2. Trường hợp nào sau đây không xảy ra ăn

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (32/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2A 3D 4A 5B 6C 7C 8B 9D 10D 11B 12D 13A 14A 15B 16A 17A 18D 19B 20A 21D 22B 23B 24D 25A 26D 27B 28A 29A 30B 31D 32B 33A 34C 35B 36C 37D 38D 39B 40A Câu 1. Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính dẫn điện tăng dần là A. Fe, Al, Cu, Au, Ag.           B. Al, Fe , Au, Cu, Ag. C. Fe, Al, Au, Cu, Ag.           D. Fe, Cu, Al, Au, Ag. Câu 2.

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (31/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2B 3C 4B 5C 6D 7A 8D 9A 10D 11B 12C 13C 14A 15A 16C 17B 18D 19D 20C 21C 22C 23D 24B 25A 26D 27D 28B 29B 30A 31B 32C 33C 34D 35C 36C 37C 38D 39B 40A Câu 1. Amin nào sau đây có lực bazơ mạnh nhất? A. etylamin.           B. anilin.           C. đimetylamin.           D. metylamin. Câu 2. Este X điều chế từ ancol metylic và axit cacboxylic Y. Tỉ khối hơi của X so với metan là

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (30/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3C 4A 5D 6A 7C 8D 9A 10C 11B 12A 13D 14C 15A 16C 17A 18D 19A 20C 21B 22A 23B 24B 25B 26D 27B 28B 29C 30B 31C 32D 33A 34C 35C 36C 37D 38A 39C 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây được dùng để chế tạo tế bào quang điện? A. Cs.           B. Rb.            C. Sr.            D. Li. Câu 2. Kim loại Cu tác dụng được với dung dịch nào sau đây? A.

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (29/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2D 3D 4C 5D 6B 7C 8B 9C 10A 11B 12B 13A 14D 15A 16B 17B 18C 19C 20A 21D 22B 23C 24D 25C 26C 27A 28D 29B 30C 31C 32B 33C 34D 35C 36D 37C 38A 39D 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Be.           B. Cs.            D. Rb.            D. Li Câu 2. Quặng nào sau đây, thành phần chính chứa CaCO3 và MgCO3? A. Boxit.         

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (28/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3B 4A 5B 6D 7C 8D 9C 10D 11A 12D 13B 14A 15D 16C 17B 18D 19B 20D 21A 22C 23A 24B 25A 26B 27C 28D 29C 30A 31D 32C 33B 34C 35B 36D 37B 38D 39B 40C Câu 1. Nhỏ dung dịch H2SO4 98% vào saccarozơ, hiện tượng quan sát được là A. xuất hiện màu xanh tím.           B. xuất hiện màu vàng. C. xuất hiện màu đen.           D. xuất hiện màu xanh lam. Câu 2. Chất nào sau đây không phản

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (27/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3D 4C 5D 6A 7 8D 9B 10A 11B 12C 13B 14D 15B 16C 17A 18C 19C 20B 21A 22B 23B 24D 25B 26D 27D 28D 29B 30A 31A 32D 33A 34C 35A 36B 37D 38A 39D 40B Câu 1. Tơ nào sau đây thuộc tơ tổng hợp? A. tơ visco.           B. tơ tằm.           C. tơ olon.            D. tơ xenlulozơ axetat. Câu 2. Công thức phân tử của axit glutamic là? A. C6H11O4N.           

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (26/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2C 3D 4A 5D 6B 7D 8C 9A 10D 11A 12D 13D 14C 15C 16B 17A 18D 19C 20C 21D 22B 23B 24D 25A 26C 27C 28C 29D 30A 31C 32B 33D 34A 35B 36B 37D 38A 39C 40B Câu 1. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là? A. boxit.           B. thạch cao sống. C. đá vôi.           D. thạch cao nung. Câu 2. Hai kim loại nào sau đây đều được điều chế bằng phương

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (25/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2B 3C 4D 5C 6C 7A 8D 9A 10A 11D 12C 13D 14C 15B 16D 17B 18C 19D 20C 21A 22C 23C 24D 25D 26C 27B 28A 29C 30A 31A 32D 33C 34C 35A 36B 37A 38C 39A 40B Câu 1. Loại tơ nào sau đây thuộc tơ nhân tạo? A. tơ visco.           B. tơ olon.            C. tơ tằm.            D. tơ nilon-6. Câu 2. Cacbohiđrat nào sau đây không cho được phản ứng thủy phân? A. Xenlulozơ.  

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (24/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2C 3A 4D 5C 6A 7C 8D 9C 10D 11D 12C 13C 14C 15D 16B 17B 18A 19D 20B 21A 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28D 29A 30A 31B 32A 33B 34D 35A 36C 37D 38B 39D 40D Câu 1. Thủy phân hợp chất nào sau đây trong môi trường axit thu được các α-amino axit? A. Amilopectin.          B. Xenlulozơ.          C. Polipeptit.          D. Saccarozơ. Câu 2. Lấy 1 mol triolein tác dụng tối đa với bao nhiêu mol H2 (xúc tác

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (23/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1B 2A 3D 4B 5C 6C 7C 8D 9B 10C 11A 12D 13A 14C 15D 16B 17A 18D 19B 20C 21B 22D 23B 24D 25A 26D 27B 28D 29A 30D 31 32A 33C 34C 35B 36B 37A 38B 39D 40A Câu 1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất? A. Al.           B. Ag.            C. Cu.            D. Au. Câu 2. Thành phần chính của quặng xiđerit là? A. FeCO3.            B. Fe2O3.

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (22/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2A 3B 4A 5C 6B 7A 8A 9D 10A 11D 12C 13D 14B 15A 16A 17B 18C 19D 20C 21A 22C 23A 24C 25D 26D 27C 28B 29A 30A 31C 32B 33B 34A 35C 36D 37D 38B 39A 40B Câu 1. Hợp chất hữu cơ nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân? A. Gly-Gly.           B. Saccarozơ.            C. Tristearin.            D. Glucozơ. Câu 2. Ở điều kiện thường, hợp chất nào sau đây hòa

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (21/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1C 2D 3B 4D 5C 6C 7D 8C 9C 10D 11C 12C 13B 14B 15D 16C 17C 18A 19C 20B 21A 22D 23C 24B 25B 26D 27A 28D 29C 30C 31B 32A 33C 34C 35C 36D 37B 38D 39A 40C Câu 1. Trong các chất dưới đây, chất nào là alanin? A. H2N-CH2-COOH.           B. C6H5-NH2. C. CH3-CH(NH2)-COOH.            D. H2N-CH2-CH2-COOH. Câu 2. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.    

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (20/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3C 4C 5D 6C 7A 8B 9D 10D 11C 12B 13C 14C 15A 16C 17A 18C 19C 20D 21C 22D 23D 24A 25B 26B 27C 28A 29B 30C 31B 32C 33C 34A 35C 36C 37A 38A 39C 40C Câu 1: Trong các ion sau: Cu2+, Fe2+, Ag+, Au3+. Ion nào có tính oxi hóa yếu nhất? A. Au3+.           B. Ag+.          C. Cu2+.           D. Fe2+. Câu 2: Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết hai dung dịch Na2SO4 và

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (19/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1D 2D 3A 4D 5C 6D 7A 8C 9C 10B 11B 12C 13C 14B 15A 16C 17D 18C 19A 20C 21C 22D 23D 24A 25A 26D 27B 28C 29C 30B 31B 32D 33B 34A 35A 36A 37D 38A 39C 40D Câu 1. Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết dung dịch AlCl3 và dung dịch NaCl là A. HCl.           B. H2SO4.            C. NaNO3.            D. NaOH. Câu 2. Cation Fe3+ không oxi hóa được kim loại nào sau

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (18/36)

⇒ Đáp án và giải chi tiết: 1A 2C 3D 4C 5D 6C 7D 8C 9C 10B 11B 12C 13A 14C 15D 16A 17D 18D 19A 20A 21D 22B 23A 24D 25B 26C 27D 28B 29C 30C 31A 32B 33B 34C 35C 36D 37A 38B 39A 40C Câu 1. Cho dãy các kim loại sau: Al, Ag, Au và Na. Kim loại dẻo nhất trong dãy là A. Au.           B. Al.            C. Ag.            D. Na. Câu 2. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết

Xem thêm

Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (17/36)

⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2C 3C 4B 5C 6A 7A 8D 9D 10A 11A 12B 13D 14A 15D 16B 17B 18C 19A 20B 21A 22D 23B 24B 25C 26C 27D 28C 29C 30B 31B 32D 33B 34A 35C 36C 37B 38C 39A 40C Câu 1. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là. A. Hg.            B. Cs.            C. Li.            D. Ag. Câu 2. Trong các kim loại sau: Ag, Cu, Fe và Al. Kim loại có tính khử yếu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!